Управління соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації
Субота, 20.01.2018, 12:56
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Білоцерківської
районної державної адміністрації
11.03.2013 №58

 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про Білоцерківський районний територіальний центр 
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
( нова редакція)

1. Білоцерківський   районний територіальний   центр    соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Білоцерківська районна державна адміністрація.

    Територіальний центр утворений для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які проживають на території Білоцерківського району, перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах стаціонарного, або денного перебування. 

2. Територіальний   центр  у  своїй  діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про територіальний центр, розробленого  відповідно до Типового положення.

3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

 

4. На   соціальне   обслуговування   (надання  соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я  України;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

5. Територіальний центр створено за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6. Положення про територіальний центр, його структура затверджується Білоцерківською районною державною адміністрацією за пропозицією управління праці та соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації, погодженою з Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

     Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує  голова Білоцерківської районної державної адміністрації за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку  Головне управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг –  управління праці та соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації.

    Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Білоцерківської районної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.


8. Основними завданнями територіального центру є:
- виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

-  забезпечення    якісного   соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього  положення.

9. У територіальному  центрі  утворені та діють  такі відділення :

- соціальної допомоги вдома №1( Білоцерківська зона);
- соціальної допомоги вдома №2 (Узинська зона);

- стаціонарне  для постійного проживання в селі Іванівка;

- стаціонарне  для постійного проживання в селі Озерна.

- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;


10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Білоцерківською районною державною адміністрацією  за пропозицією управління праці та соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації, погодженою  з Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

    Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.

11. Директор територіального центру:

1)    організовує  роботу  територіального  центру,  несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2)    затверджує  посадові  обов'язки заступників  директора  і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3)    координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4)    подає Білоцерківській районній державній адміністрації  пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5)    укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6)    розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

-    проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних     працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

-    придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

-    придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

-    підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги; 

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;
9) розробляє і подає на затвердження Білоцерківській районній державній адміністрації  проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевим бюджетом, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Білоцерківською районною державною адміністрацією.

     Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

14. Для  соціального  обслуговування  (надання соціальних  послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

17. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах  Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

 

 

 

 


     ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Білоцерківської
районної державної адміністрації
11.03.2013 №58

 
   
П Е Р Е Л І К
соціальних послуг, умови та порядок їх надання відділеннями територіального центру соціального обслуговування
 (надання соціальних послуг)
( нова редакція)

Загальні положення

1.     Білоцерківський районний територіальний    центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає:

-    соціально-побутові послуги –¬¬¬¬ забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;


-    соціально-економічні послуги – надання натуральної чи грошової допомоги;


-    інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації, у тому числі надання інформації про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України  « Про безоплатну правову допомогу », (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;

-    інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначається у разі потреби Білоцерківською районною державною адміністрацією.

2. Територіальний   центр   забезпечує  здійснення своїми структурними підрозділами соціального обслуговування (надання соціальних послуг):
- громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

3. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок) до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім’я або зареєстрованих у житловому приміщенні \ будинку осіб  і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду).

     У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров'я надає медичний висновок управлінню праці та соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації, яке у триденний строк приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг). У разі отримання висновку про те, що громадянин не здатний до самообслуговування та потребує постійної сторонньої допомоги, управління праці та соціального захисту населення надсилає територіальному центру заяву громадянина разом з медичним висновком.

     Після надходження зазначених документів територіальний центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається наказ.

4. Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації. 

5.  У  разі   потреби  та  за згодою  громадян,  зазначених  у пункті  2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач  (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), карти індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики  в установленому порядку.

6. Територіальний   центр з  забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):

-  громадян  похилого віку, інвалідів,  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнанні інвалідами встановленому порядку; 

 - громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.


7. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» та цим переліком:
        - громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
        -  громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.
 
     Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2005 р. №268 ( 268-2005-п) « Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», і затверджуються його директором. 
     Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються  у встановленому законодавством порядку.  
     Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.
      Соціальні послуги понад обсяги, визнанні державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

7-1. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку,  залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Білоцерківська районна державна адміністрація, через утворену нею комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

8.  На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу.     Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.
 
9. Працівники територіального  центру, які   здійснюють   соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

10. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.
     У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.

11. Обслуговування громадян, зазначених  у  пункті 2  цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1)    поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2)    виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3)    направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

4)    зміни   місця  проживання;

5)    поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6)     грубого,  принизливого  ставлення   громадянина   до  обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

7)     порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8)     систематичного   перебування    в стані  алкогольного,   наркотичного сп'яніння;  

9)     виявлення  медичних  протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

10)    надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

  Обслуговування також припиняється у разі смерті громадянина.

12. Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина територіальним центром надсилається до управлінню праці та соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації.

 

 

 

Меню сайту
Календар
Архів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання